Monday, October 13, 2008

ფუნჯი ნათელი ფერებით – ფერადი სამყაროსათვის


ნაზი ბერიძე
თბილისი, 13 ოქტომბერი, 2008.

ქართველების ერთერთი ნაკლია ღირსეული ადამიანების გვიან დაფასება. გვავიწყდება, რომ არსებობენ ნიჭიერი ადამიანები.…წარსულის შეცდომები რომ აღარ გავიმეოროთ, მინდა გაგაცნოთ პიროვნება, რომელსაც არ დაუხატავს “სიქსტის მადონა”, მაგრამ მიიჩნევს რომ საკუთარი თავი იპოვა მხატვრობაში და გამორჩეული ხელწერის წყალობით საზოაგადოების ინტერესი ახალგაზრდა ასაკში დაიმსახურა.


ხატავს 4 წლის ასაკიდან, მამაც მხატვარია. მხოლოდ 22 წლის ასაკში გააცნობიერა, რომ ღვთისგან ბოძებული ნიჭითაა დაჯილდოებული. და არ განიცდის მხოლოდ მშობლის გავლენას. ეს ადამიანი გუგა თევდორაძეა. დაამთავრა ნიკოლაძის სახელობის სამხატვრო მოსამზადებელი კურსები.


ამჟამად სწავლობს სამხატვრო აკადემიაში, მაგრამ ფიქრობს რომ “აქ რაც იცი, იმასაც დაკარგავ საკუთარ თავზე თუ არ იმუშავე.” კითხვაზე, თუ როგორი უნდა იყოს მხატვარი, გვიპასუხა: _ “მხატვარი მართალი, თავმდაბალი და გულღია უნდა იყოს. ხატავდეს იმას, რასაც შინაგანი ბუნება კარნახობს.” მისი სურვილია სამყარო იყოს ფერადი. მას უნდა, რომ ასიამოვნოს ხალხსაც და საკუთარ თავსაც.გუგა მხიარული პიროვნებაა. ხატავს ადამიანთა სახეებს და იყენებს ნათელ ფერებს. თუმცა მიიჩნევს რომ ხელოვანი ერთ დოგმატურ მიმდინარეობას არ უნდა მისდევდეს. მისი აზრით, ეს ტრადიცია მოძველდა და დიდი ხანია წარსულს ჩაბარდა. მიუხედავად იმისა, რომ გამუდმებით იცინის, გუგას დახატულ ადამიანებში მხოლოდ ნაღვლიან თვალებს დაინახავთ.
თავისუფალი, შეუზღუდავი და სხვებისგან განსხვავებულია, საზოგადოებისგან ყურადღება არ აკლია. მისი ძალიან ბევრი ნახატი გაუტანიათ საზღვარგარეთ _ ინდოეთში, საფრანგეთში. საქართველოში კი მისი გამოფენა გალერეა “თევდორეში” ეწყობა.

გუგასთვის მთავარია, ჰქონდეს ტილო, ფუნჯი, საღებავი და გაულამაზოს ცხოვრება ხალხს.


6 comments:

Internet Media said...

tema zalian momcons, magram tviton mxatvarze, chemi azrt meti unda iyos natqvami da ara zogadi frazebit. magalitad, ki ambob, rom mxiarulia, magram maincdamainc damajereblad ar jgers, imitom, rom es arafershi gamoixateba. xo var kritikuli?:)
ana dabrundashvili

Internet Media said...

მინდა გაგაცნოთ პიროვნება, რომელსაც არ დაუხატავს “სიქსტის მადონა”, მაგრამ მიიჩნევს რომ საკუთარი თავი იპოვა < - memgoni ,,siqstis madonas" avtorobasa da mxatvrobaSi sakuTari Tavis povnas Soris didi Sualedia... :)


sxva mxriv is momewona, rom Zaan emociuri Txroba da qeba-dideba ar iyo....

madloba avtor-redaqtors.

N.G.

Internet Media said...

nazi, zalian ar momecona statiis dasacxisi, mkitxvels egreve sakutar naklze saubari tu daucxe raga gamovida? tanac zalian isetia - warsulis shecdomebi rom ar gavimeorot - da ragac, da amashi shen ginda rom daexmaro kartvelebs?cota tamami gancxadebaa jurnalistis mxridan.

tema sainteresoa, magram mominda, meti gamego mxatvarze, rashi gamoixateba, rom aris tavisufali, sheuzgudavi da sxvebisgan gansxvavebuli?

kargi portreti gamovidoda tu am adamianze gvetxodi, rogor iqceva, ra gansakutrebuli chveva an axireba aqvs da a.sh.

aba shen ici:)))))) gagakritika tutanam :)) :)))))))))))))))))))

Internet Media said...

nazi, kargi Temaa, igrZnoba, rom gansxvavebulad da originalurad gindoda gadmocema, Tumca bolomde amis misaRwevad raRac aklia. siqstes madonas Wkvian Tvalebze roca saubrob, vgrZnob, rCeuliSvilis moTxrobidan gaqvs es sityvebi aRebuli da momwons, magram aucilebeli ar aris romeliRac mwerlis nawarmoebi gqondes wakiTxuli, rom statia gaigo. masiur mkiTxvelze ar fiqrob.
Seni gancdebi Cans da aman SeiZleba mkiTxveli gaaRizianos.
ar momewona dasawyisi. Cemi bavSvobis droindeli Temebi gamaxsenda, romelic aucilblad iwyeboda sityvebiT `erT-erTi gamorCeuli mweralia` da msgavsi frazebiT.

:)

nino gelaSvili

Internet Media said...

girseuli adamianebis gvian dafaseba eg nakli qartvelebs ratom miacera avtorma? mgoni, msoflioshi bevria aseti magaliti. mxatvarze mindoda meti gamego, misi foto mainc menaxa. magram kargia, rom mxatvris namushevrebi axlavs statias.
ise ertianobaSi sasiamovnod casakitxi iyo, ogond male "gatavda" :(
q. C

Internet Media said...

nazi tema imdenad kargi iko,rom sheizleboda masze upro meti da amomcuravi inpormacia migecodebina mkitxvelistvis.me, piradad,zalian davinteresdi,magram absoluturad ver mivige is rasac tavidan velodi.shen ratomgac zedapiruli mimoxilvit da zogadi prazebit shemoipargle,rac,chemtvis,rogorc mkitxvelistvis,zalian samcuxaro paktia.momecona cinadadebebis stili da lakonuroba.aq gaketebul ramdenime komentars vetanxmebi imashi,rom statiis dasackisi cota gamagizianeblad jgers da amaze laparakit me tavs agar shegacken,danarchen komentarebshic mshvenivrad caikitxav.:)))mari ozashvili