Saturday, November 8, 2008

მარის ყვითელი რეისი


მარიამ ოზაშვილი, თბილისი,
8 ნოემბერი, 2008 წელი

თუ “ყვითელ ავტობუსში” ერთხელ მაინც მჯდარხართ, ალბათ, თქვენც ერთ-ერთი მათგანი ხართ, ვინც მთელი სიმძაფრით შეიგრძნობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობის “ხიბლს”. ეს “ხიბლი” რომ საკუთარ თავზე გამომეცადა გადავწყვიტე სულ რამდენიმე საათი გამეტარებინა ავტობუსში. შთაბეჭდილებები იმაზე მძაფრი გამოდგა ვიდე ველოდი და მინდა რამდენიმე თქვენც გაგიზიაროთ.

ავტობუსში ასვლის თანავე ყურადღებას იპყრობს მისი მძღოლი, რომელიც უკმაყოფილო გამომეტყველებით უზის საჭეს. Mმისი ეს გამომეტყველება გასაგები ხდება მაშინ, როდესც ნახავთ, რომ რამდენიმე ახალგაზრდა მგზავრობის ღირებულების გადაუხდელად ჩადის ავტობუსიდან. მძღოლი ახალგაზრდებს “სართულებიანი” მოკითხვით აცილებს.

ავტობუსში ყოფნისას ბევრი საინტერესო და სახალისო მოვლენის მოწმე შეიძლება გახდეთ. ამ მოვლენების შემდგომი განვითარების ინტერესი ხდება ხოლმე მიზეზი იმისა, რომ ავტობუსის ფანჯრიდან გახედვის სურვილიც კი აღარ ჩნდება. თუმცა, ინტერესის არ არსებობასთან ერთად, ამის საშუალებას ფანჯრებზე ზურგებაკრული მგზავრებიც არ იძლევა.

არ გაგიკვირდეთ თუ უეცრად რომელიმე მგზავრთაგანმა ხმამაღლა დაიწყო საკუთარი ლექსების კითხვა. არც რომელიმე ქალბატონის რეაქციამ გაგაკვირვოთ, რომელიც აღშფოთებას გამოთქვამს გვერდით მდგომი მამაკაცის, რბილად რომ ვთქვათ, არაეთიკურ საქციელზე. ქალბატონის აღშფოთებას იქვე მჯდომი ხანშიშესული ქალიც უერთდება და ზიზღნარევი გამომეტყველებით ამბობს: “ასე დაეთრევა ეგ უსინდისო, ვერ მოიშალა ხელების ფათური ამხელა კაცმა!” დიალოგი, რომელიც ქალბატონებს შორის იმართება შეიძლება ორი სხვა მანდილოსნის კამათმა გაწყვიტოს. ისინი აქტიურად ცდილობენ, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, გაჭედილ ავტობუსში ერთდროულად ასვლას. ტრანსპორტში ასვლის სურვილი იმდენად დიდია, რომ მათი წაკამათება სერიოზული ჩხუბის სახეს იღებს. არც ერთ მათგანს აღარ ახსოვს, რომ სწორედ ის კიბის კუთხე, რომლის დაკავებისთვისაც ასე თავგამოდებით იბრძვიან, შეიძლება მათი ტრავმის მიღების ადგილადაც კი იქცეს.ეს ხომ სწორედ ის ადგილია, სადაც ხალხით სავსე ავტობუსის ავადსახსენებელი კარი იღება. ეს პროცედურა მთელ რიგ გართულებებთან არის დაკავშირებული, ვინაიდან კარი ისე სწრაფად და ძლიერად იღება, რომ მასთან მდგომი ადამიანი გონზე მოსვლასაც კი ვერ ასწრებს, ისე აღმოჩნდება მისი სხეულის რომელიმე კიდური კარს უკან. თუმცა, სანამ კარი გაიღებოდეს, მის გვერდით, კიბეზე თავისუფალი ადგილი იმდენად მიმზიდველი და მაცდური ჩანს, რომ ამ ქალბატონების ჩხუბი უკვე გასაგებად ეჩვენება ადამიანს.

დანიშნულების ადგილამდე ჯანმრთელმა და ნერვებდაწყნარებულმა რომ მიაღწიოთ, საჭიროა, მშვიდად და იუმორით ადევნოთ თვალი გარშემო განვითარებულ მოვლენებს. დამეთანხმებით, რომ რთულია სიმშვიდის შენარჩუნება მაშინ, როდესაც თქვენს გვერდით მდგარი ყვითელ ლაბადასა და ამავე ფერის ბერეტში გამოწყობილი უცნაურგამომეტყველებიანი ქალი გიმტკიცებთ, რომ ნათელმხილველია. სწორედ იმ მომენტში, მას კოსმიური ძალები კარნახობენ, რომ ავტობუსი, რომლითაც მგზავრობთ ავტოკატასტროფისთვისაა განწირული და ცოცხალი არავინ გადარჩება. ძალიან ძლიერი სკეპტიციზმით უნდა იყო განმსჭვალული ჯადოქრებისა და ნათელმხილველების მიმართ, რომ ამ სიტყვებმა არ აგაღელვოს და ავტობუსში დარჩე. მაგრამ მალევე დააფასებთ თქვენსავე სკეპტიციზმს, როდესაც ნახავთ, რომ ნათელმხილველის “შეგონების” შედეგად ნახევრადდაცარიელებული ავტობუსით დანიშნულების ადგილამდე შეგიძლიათ თავისუფლად და უვნებელმა მიაღწიოთ.

ხალხით სავსე ავტობუსში ასვლისას ალბათ ინატრებთ კიდევ ერთ ნათელმხილველს, რომელიც ყვითელლაბადიანი ქალბატონივით თვალის დახამხამებაში გაანახევრებს მგზავრების რაოდენობას. სამწუხაროდ, ასე იშვიათად თუ უმართლებს ვინმეს.

10 comments:

Nino said...

რა ნაცნობი სიტუაციებია :D

Internet Media said...

ici ra mari? martalia avtobushi, tanac yvitelshi, bevri ucnauri da saintereso ambavi xdeba, magarm sheni statiis cakitxvis shemdeg, iseti shtabechdileba damrcha, titkos yvela es ambavi ert dgeshi marto shen gadagxda da shens yvitel avtobushi moxda:)kargad ikitxeba, magram magram zogan dzalian grzeli cinadadebebi gakvs da cota chaxlartulia.. cota mxatvruli gamogivida, da ar vici es ramdenad kargia blogistvis.. saerto jamshi ki mshvenieria....:)

Internet Media said...

wina postis azrs gavagrZeleb.

pirvel rigshi, meechveba, es yvelaferi erTad momxdariyo erT dges da erT avtobusshi. vfiqrob, avtorma ubralod tavi mouyara gagonil tu sakutari tvalit nanax yvela "margalits". amis gamo, zogadi mdgomareoba statiashi cota utrirebulia.
mindoda avtors gamosavalze da mizezebzec etqva rame. tundac, vin aris pasuxismgebeli akontrolos transportis satanado mushaoba.

gagizianebul mdzgolebsac davicav cotati : )
es "saerto erovnuli nevrozi", samcuxarod, aramarto mdzgolebshi vlindeba da mnishvnelovani socialuri problemebi aqvs safudzvlad. tumca, es ar amartlebs calkeul shemtxvevebshi mat moqmedebas.

dabolos, megobruli rcheva, ecadet avtobusshi tan iqoniot mp3 playeri an msgavsi mocyobiloba, usminet musikas da yuradgeba mxolod amaze gadaitanet :))) nevrozis riskic ase ufro naklebi iqneba :DNatia Guliashvili

Internet Media said...

es, mgoni chveulebrivi yviteli avtobusi ar iyo, aramed avtobusi, romelsac asatianis saavadmyofodan gadayavda gonebashezguduli xalxi. aseti shtabechdileba damrcha.
dzalian gazviadebulia.
ise, kitxvisas ki gaverte :) mec davicyeb xolme gachedil avtobusshi cinascarmetyvelobas. :D

Internet Media said...

es, mgoni chveulebrivi yviteli avtobusi ar iyo, aramed avtobusi, romelsac asatianis saavadmyofodan gadayavda gonebashezguduli xalxi. aseti shtabechdileba damrcha.
dzalian gazviadebulia.
----------------------------

es ki dzalian arakoreqtuli comentia :/

Nino Gogua said...

1) ar mjera statiis avtoris - rom fanjridan dzalian udoda gaxedva da ver gaixeda,
2) rom viRaca, leqsebs rom kiTxulobda, es amdenad gamaJizianebeli iyo
3) rom vigaca viGacas xelebs ufaturebda da ,,mofaturebulma" - vegar moicilao da meti reaqcia ar hqonda.
4) ar mjera, rom es yviteli avtobusi tvelaze sashineli adgilia.
+ arcerti komentari da mdzgolebis arakoreqturad moxsenieba...

ra vici, ra gitxraT...

ar mjera!

p.s. vetanxmebi yvelas azrs, rom gazviadebulia, magram gonebashezguduli...

Internet Media said...

wakitxvit kargad ikitxeboda magram... mgonia rom blogistvis cota ar iyos sheuferebelia, imitom rom ragac chveulebrivi ambavia, romelic chventvis ucxo da saintereso ar aris)= ravi me ase vfiqrob da...
tamta shkubuliani

Internet Media said...

mari, me yovel dge miwevs shen mier agwerili "yviteli avtobusit" mgzavroba da vTvli, rom arcerti aq agwerili shemTxveva mogonili araa. aseti darwmunebuli imitomac var, rom mec shevswrebivar analogiur situaciebs da sakutar mxedvelobasa da mexsierebas, sabednierod, kitxvis nishnis qvesh ar vayeneb:-)amasTan ertad, arc shens jurnalistur patiosneashi mepareba echvi:-) unda aginishnos isic, rom shens statias am etapze yvelaze meti commenti axlavs da chemtvis es uamrav dadebitze metyvelebs. kritikuli commentebis sicharbe xom saertod, gadasarevi da shesanishnavia!:-) yochag, mari! :-)

Internet Media said...

aseti shemtxvevebi yvela ertdroulad ara, magram calcalke sheidzleba sheemtxvas adamians chvens "sayvarel" yvitel avtobusshi.

Qeti Choxeli

I-მედია said...

shtabethdilebebi sazogadoebriv transportit mgzavrobaze sakmaod kargad da natlad aris gadmocemuli da aseve msubuqad aris dawerili,rac zalian momecona
nino chabukiani