Friday, December 12, 2008

საქართველოსა და ,,შეშფოთებული” ნატოს ფლირტი

თამარ სვანიძე. თბილისი.
12 დეკემბერი, 2008

რუსული აგრესიის შემდეგ საქართველოში 26 სახელმწიფოს გაერთიანებული სამხედრო პოტენციალის უკან ამოფარების სურვილი კიდევ უფრო გამძაფრდა. დღეს ქვეყნის ხელისუფლება და მისი ამერიკელი პარტნიორები ქართველებს აქტიურად მიერეკებიან ნატოსკენ, თუმცა ალიანსის მძიმეწონიანი წევრები საქართველოს არასრულწლოვანი დემოკრატიის ამ პრესტიჟულ კლუბში მიღებისგან თავს იკავებენ. გაცხადებული მიზეზების თანახმად, საქართველომ სამხედრო და დემოკრატიული ჩამორჩენილობის გამო ,,ფეის-კონტროლი” ვერ გაირა. თუმცა, ანალიტიკოსების აზრით, ევროპელები რუსეთის გაღიზიანებას გაურბიან. თავდაპირველად ალიანსის წევრები ხომ სწორედ ცივი ომის პერიოდში მოსკოვის სამხედრო პოტენციალის გასანეიტრალებლად შეიკრნენ. რუსეთის საზღვრებთან მიჩოჩებულ ნატოს კრემლი დღესაც ეროვნულ საფრთხედ მიიჩნევს. ნატოს აპოლოგეტების აზრით, ალიანსის წევრობა საქართველოს ნანატრ სტაბილურობას მოუტანს. თამარ სვანიძეს მიერ გამოკითხულ სტუდენტთა უმრავლესობა ამ მოსაზრებას იზიარებს.

ქართული საზოგადოება აჟიტირებულია საქართველოს ნატოში შესვლის საკითხით. ქვეყნის ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციის თემაზე უამრავი კითხვა ისმის, რომლებსაც უშურველად პასუხობს ნატოს საინფორმაციო ცენტრი აგიტ-პროპაგანდის სხვადასხვა საშუალებებით: ფლაერების დარიგება, რეკლამა და ა.შ. საქართველოს ნატოში გაწევრიანება საზოგადოების ნება და არჩევანია, გვაუწყებს ნატოს საინფორმაციო საიტი ( http://natoinfo.ge/ ).

იმის გასარკვევად თუ რამდენად გათვითცნობიერბულია ქართული ახალგაზრდობა, ნატოს როგორც ორგანიზაციის და საქართველოს მასთან ინტეგრაციის მნიშვნელობაში, ჩავატარეთ მცირე გამოკითხვა სტუდენტებს შორის. რეზულტატი კი შემდეგია: გამოკითხულ სტუდენტთა თითქმის მთელ კონტინგენტს აქვს საერთო წარმოდგენა ნატოს შესახებ და გაწევრიანების მომხრეცაა. თსუ-ს მესამე კურსის სტუდენტის თამთა ღლონტის თქმით, ნატო ეს არის: “ჩრდილო ატლანტიკური ორგანიზაცია, ქვეყნების სამხედრო ალიანსი, რომელიც უზრუნველყოფს წევრი ქვეყნების უსაფრთხოებას. პატარა ქვეყანა ვართ და ეს არის აგრესორისგან თავდაცვის საშუალება. ნატო ბოლოსდაბოლოს “შეშფოთებული” მდგომარეობიდან უნდა გადავიდეს ქმედებებზე.”

საზოგადეობის დიდი ნაწილის მსგავსად სტუდენტ ზიზი ქახრაშვილს იმედი აქვს, რომ ალიანსში გაწევრიანების შემთხვევაში რუსეთის შესაძლო აგრესიას უკვე მრავალწევრიანი ნატო გასცემს პასუხს. “ნატო ეს არის ქვეყნების გაერთიანება, როლებიც ომის შემთხვევაში ერთმანეთს დაეხმარებიან. მასში უნდა გავწევრიანდეთ, რათა რუსეთის აგრესიისაგან დავიცვათ თავი,” - ამბობს ზიზი.

მესამე კურსელი მარიამ ქვრივიძე მიიჩნევს, რომ უსაფრთოხეობასთან ერთად ნატოს წევრობა დააჩქარებს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას. “ნატო ეს არის ორგანიზაცია, რომელშიც უნდა გაწევრიანდეს საქართველო, რათა იყოს დაცული და განვითარდეს დემოკრატიული გზით. მასში გაწევრიანება ნიშნავს, როგორც უფლებების, ასევე მოვალეობების გაზრდას”, - თქვა მარიამმა.

ჩრდილო ატლანტიკური ორგანიზაციის მოკლე დეფინიცია შემდეგი არის: ნატო - არის ჩრდილო ატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია. წარმოადგენს ჩრდილოეთ ამერიკისა და ევროპის ქვეყნის ალიანსს, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დასასრულს 1949 წლის 4 აპრილს დაარსდა. წევრი სახელმწიფოები საერთო ღირებულებების საფუძველზე გაერთიანდნენ და გარეშე მტრის (პირველ რიგში საბჭოთა კავშირი იგულისხმება) მხირდან თავადსხმის მოგერიება ერთობლივი ძალებით გადაწყვიტეს. ალიანსის სოლიდარობა და ერთიანობა იმის გარანტია, რომ უსაფრთხოების პრობლემების შემთხვევაში ქვეყანა მხოლოდ საკუთარ შესაძლებლობებს არ დაეყრდნობა. ერთი წევრი სახელმწიფოს დამუქრების შემთხვევაში ნატო ყველა წევრი ქვეყნის კოლექტიურ რეაგირებას ითვალისწინებს. მართალია ნატოში შესვლის უკანასკნელი მცდელობები უშედეგო აღმოჩნდა, მაგრამ ამერიკაში ახალი ადმინისტრაციის მოსვლასთან ერთად საქართველო სავარაუდოდ ალიანსის კარებს განახლებული ძალით დაეჯაჯგურება.

7 comments:

Internet Media said...

1.me zalian momewona studentebis komentarebi.
2. ar vetanxmebi im azrs, rom nato dagvicavs da chven mshvidad viqcxovrebt. saqartvelo aris amerikisa da evropis qveynebis poligoni, is strategiuli regionia, rac dzlier saxelmwifoebs sakutari interesebis gansaxorcieleblad schirdebat.
3. kargi iqneboda politologsac gaeketerbina komentari, ras moutanda nato saqartvelos tu misi wevri qvekana viqnebodit, da meore, odesme gvegirseboda tu ara natoshi shesvla
nazi beridze

Internet Media said...

tema aktualutia da sainteresoc.

zalian momecone fraza `saqartvelos arasrulwlovani demokratia ` lidic iumoristul stilshia dacerili da momwons.

natos `siketeze` xuradgeba gamaxvilebelia marto samxedro tvalsazrisit, kargi ikneboda sxva kutxitac gangexila.

studentta komentarebi kargia

tutana :))

Internet Media said...

statia momecona,studentebis azric chans da natos shesaxebac aris inpormacia.rac sheexeba politologebis komentarebs,ramdenadac vici tamos mizani natostan dakavshirebit studentebis azris gamokitxva iyo:)keti tsurtsumia

Internet Media said...

tamuna,momecona shen mier shercheuli tema,namdvilad aqtualuri da sainteresoa,magram studentebis mier gaketebuli komentarebi cota ar ikos ertperovani momechvena.gamikvirda isic rom kvela matgani erti da imave tekstit ickebs saubars:-)momecona statiis bolos dartuli video,kargad mogipikrebia.;-)))mari ozashvili

Internet Media said...

tamuna, modi, azris gamoxatvas jer statiis chem mier danaxuli plusebit daviwyeb: pirvel rigshi, temaa gaucvetavad aqtualuri, yovel shemtxvevashi, am etapze mainc da meore, studentebis tvalsazrisis dafiqsireba am temis shedarebit axali kutxidan warmochenaa. tumca, komentarebi, cota ar iyos, ertferovania. darwmunebuli var tsushi moidzebneba erti studenti mainc, vinc ar tvlis, rom natoshi gawevrianeba mainc da mainc kargis momtania chveni qveynisatvis. tanac, yvela komentaris natos mnishvnelobis ganmartebit dawyeba ara mgonia aucilebeli yofiliyo. tamuna, erti-organ gaparuli gaqvs tavtologiebi da iseti shecdoma rogoricaa 'aprilshi" nacvlad "aprils". garda amisa, kargi iqneboda aramarto imis chveneba tu ras fiqroben studentebi, aramed imisac, tu ratom fiqroben ase. mgoni, sul es aris. gmadlobt da warmatebebi
qeti tikanashvili

I-მედია said...

zalian kargi tema iyo:)yovel shemtxvevashi, aqtualuria. kargadac ikitxeba.
aq gamotqmul azrs davetanxmebi, rom studentebis azrs mravalferovneba aklia. erti vinme mainc unda yofiliyo, vinc sacinaagmdego azrs gamotqvamda an rame sisuleles daabrexvebda:)iseti shtabechdileba damrcha, rom yvelas zalian zerele carmodgena aqvs natoze, imitom, rom televizorshi atasjer natqvam frazebs imeoreben. maincdamainc kargad verc me verkvevi, magram albat sxva ramis tqmac seizleba am temastan dakavshirebit.

martali rom vtqva, satauris arss ver chavcvdi:)
bolo momecona.:)
ana dabrundashvili

I-მედია said...

anas tkmis ar ikos, rame sisuleles me davabrexvebdi :))))) xan mesmis rato iscravfis saqartvelo ase dzalian natosken da xan ara :D
mgonia, rom universitetshi erti adamiani mainc moidzebneboda iseti, visac saertodac ar unda natoshi shesvla.... an vinc normalurad ar icis ra aris nato da rogor daexmreba is saqartvelos
mtlianobashi kargi statiaa. advilad ikitxeba da ise aris dacerili, rom bolomde mogindeba cakitxva
keti todua