Wednesday, December 3, 2008

მოდა à-la თსუ (დააწკაპუნეთ აქ აუდიოს მოსასმენად)

გარდერობი გაძეძგილია ტანსაცმლით, მაგრამ მაინც არ იცი, რა ჩაიცვა დღეს. მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელით დაიპყრო ვარაზის ხევის აღმართი? ფერუმარლით უხვად შელესო სახე? ჯართით დაიხუნძლო? ძნელია გააკეთო ის ერთადერთი სწორი არჩევანი, რომელიც ერთდროულად თვითდამკვიდრებაშიც დაგეხმარებათ, მამაკაცის ყურადღებასაც მიიპყრობს და მშობლების რისხვას არ გამოიწვევს. ქეთი ჩოხელმა და შორენა ხვიჩიამ გაჭორეს მოდას აყოლილი თუ ჩამორჩენილი უნივერსიტეტის ლამაზმანები.

“ბევრი რამ მიგვითითებს იმაზე, რომ ტანსაცმელს აცვია ადამიანი და არა პირიქით. ჩვენ ტანსაცმელს ვირგებთ მხრებზე თუ გულ-მკერდზე, მაგრამ სინამდვილეში ტანსაცმელი ირგებს ჩვენს გულებს, გონებასა და ენას.” ვირჯინია ვულფი.

10 comments:

Internet Media said...

me mgoni aranairi chacmulobis stili ar gamogitovebia, rac ki arsebobs tsushi:) kargia, zaalian momecona. gansakutrebit is, rom yvela gamotqvams tavis azrs da chans, vin vis rogor uyurebs universitetshi chacmulobaze dayrdnobit:)
kidev, im bichis sinqroni, tavisi sheyvarebulis garderobs rom ganixilavs, sheizleba cota mokle yofiliyo, ragac zedmetad detalurad ganixilavs da kidev momechvena, rom musika cota chamkvdari iyo:)
rac mtavaria, zalian realuria chemi azrit da ar mogcyindeba mosmena:)

Internet Media said...

zalian saxaliso mosasmenia da sainteresoc.

ogond cota sxvanairi dasacxisi ro hkonoda uketesi ikneboda, rame originaluri :))


saintereso cxaroebi gxavt, gansxvavebuli, temis shesaferisad mosaubre, kargad choraoben.

etxoba ro zalian bevri imushavet, martla magaria:))

tutana

Internet Media said...

dzalian momecona tkveni siujeti.... gansakutrebit "tuflochkebi"....
saintereso temaa. chacmuloba da moda, mgoni, axalgazrdebistvis ert-erti kvelaze mnishvnelovani temaa.
siujetis mosmenis shemdeg dzalian damainteresa tviton rogor icvamen is adamianebi, vinc sxvebis chacmulobas kulebit afaseben.

keti todua

Internet Media said...

dzalin momecona,saxaliso mosasmenia da sainteresoc aris.kargia rom gansxvavebuli gemovnebis mqone xalxis komentarebia.qetis ar iyos mec dzalian mainteresebs im adamianebis chacmuloba sxvisas qulebit rom apaseben:):):):)keti tsurtsumia

Internet Media said...

dzalian vixalisee :D kargi iyo namdvilad. bichis sinqroni magariaa, gansakutrebi is frza momewona me vuyideo, xazs rom usvams:D bevris studentis azria, rac dzalian kargia, warmodgenas giqmnis chacmulobazec da adamianebzec,studenturi gartobis originaluri gzac momewona:D
ana davitashvili

Internet Media said...

Martla magari siujetia.temac dzaan aqtualuri da sainteresoa,tan bevri komentaria...musikac uxdeboda..
xo im komentaris avtor(eb)s vicnob da ar mgonia Tavis chcmulobas maqsimalurad afasebdnen-Tu obieqturebi arian :-)
ise saintereso iqneboda taviant stilzec gaeketebinat komentari.
is iyo magari-rocker gogoze roa da mere "quslochkas" komentari ro moyveba-sapirispiro.
mokled moxibluli var.
ase gaagrdzelet.
tamta shkubuliani

I-მედია said...

gamarjoba, shorena da qeti :-) daviwyeb imit, rom chemi azrit, dzalian saintereso da "bunebriv" temaze iyo saubari. musikaluri gapormebac, vfiqrob, rom sheesabameboda da, amastan ertad, uxdeboda siujetis shinaarssa da xasiats. garda amisa, tqveni namushevari albat is ishviati shemtxvevaa, roca titqmis 5 wutiani txroba boloskenac ki ar xdeba mosabezrebeli, ufro piriqitac. audios dawyeba tqveni patara improvizaciit moxerxebul gzad mechvena da dialogebma(sadac naxsenebi iyo, rom mobiluris chasadebi ta trusiki vigacas erti feris acvia :-)) chem mier yoveldgiurad yurmokruli saubrebi gamaxsena. es imas nishnavs, rom realobastan axlomdgomi suratis gadmocema moaxerxet. ertaderti, ramac sul odnav damdzaba, is iyo, rom zogan xma sakmao xarvezebit ismoda. sxva mxriv, rogorc ukve vtqvi, dzalian saxaliso da dadebiti kutxit damaintrigebeli siujeti iyo.
qeti tikanashvili

I-მედია said...

themi azrit siujeti kargad shertheul temazea da masshi didi shromaa thadebuli. mosasmenadac saxaliso da saseamovnoa. nino chabukiani

I-მედია said...

themi azrit siujeti kargad shertheul temazea da masshi didi shromaa thadebuli. mosasmenadac saxaliso da saseamovnoa. nino chabukiani

I-მედია said...

tavidan siujetis mosmenisas cotati gavbrazdi klasikurad chacmuli gogonebis misamartit gaketebul uarkopit komenatrebze,"shemeshinda", rom marto uarkopit kritikas movismendi,magram salome tetrazis mier gaketebulma komentarma guli mompxana.ise cotati momechvena, rom tqvenc mikerzoebulebi ikavit da is respondentebi upro metad alaparaket, romlebic magal kuslian pexsacmelebs "gmoben".:)))jurnalisturi tvalsazrisit,statia gamartulia da txrobac normalurad midis.kargad ismineba,magram ar shemizlia ar davetanxmo qetis da ar agvnishno, rom zog shemtxvevashi chirda komentaris garcheva teqnikuri xarvezebis gamo.mari ozashvili